Inženýrství chemických reaktorů

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály (pouze z domény VŠCHT)

Prezentace k přednáškám

Materiály ke cvičení

  • Výpočet adiabatické teploty plamene (spalování vodíku).
  • Výpočet reakční entalpie, Gibbsovy energie, rovnovážné konstanty a rovnovážného složení. Závislost na teplotě a tlaku (oxidace oxidu siřičitého, syntéza čpavku)
  • Vliv reakčních podmínek a typu reaktoru na selektivitu (7-2), optimalizace dávkování léku (7-3). Hledání optimální teploty pro průběh exotermické vratné reakce.
  • Vyhodnocení kinetických parametrů z experimentálních dat.
  • Nalezení mechanismu a určení kinetických parametrů u heterogenně katalyzovaných reakcí (10-1) a (10-2).


Tady je plán témat přednášek a cvičení v LS 2017/18. Přehled je orientační a může dojít k drobným změnám a posunům v probíraných tematech.

1. 21. 2. ZG úvod, stechiometrie, kinetika, termochemie
2. 28. 2. ZG rovnováha
3. 7. 3. JL základní typy reaktorů, látkové bilance
4. 14. 3. JL entalpické bilance
5. 21. 3. JL trubkový reaktor s axiální disperzí
6. 28. 3. ZG více reakcí, selektivita, mechanismus chemických reakcí
7. 4. 4. ZG polymerace, vyhodnocení reakční kinetiky z exp. dat
8. 11. 4. ZG heterogenní katlyzátory - adsorpce, reakce, desorpce
9. 18. 4. ZG heterogenní katlyzátory - transport hmoty
10. 25. 4. JL enzymové reakce, bioreaktory
11. 2. 5. ODPADÁ - exkurze
12. 9. 5. JL distribuce dob prodlení
13. 16. 5. JL další typy reaktorů, mikroreaktory, apod.
14. 23. 5. REZERVA / předtermín