Inženýrství chemických reaktorů

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály (pouze z domény VŠCHT)

Zápočet: Písemný test zaměřený na řešení výpočetně orientovaných problémů se bude psát ve 14. týdnu semestru a v termínech vypsaných ve zkouškovém období. K získání zápočtu je potřeba získat hodnocení minimálně 50 bodů ze 100. Test je možné dvakrát opakovat.

Ústní zkouška: Podmínkou k účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu. Student odpovídá na otázky ze dvou tematických okruhů. Každá otázka je hodnocena 50 body, k úspěšnému složení zkoušky je nutné získat z každé otázky minimálně 20 bodů.

Výsledné hodnocení: Součet bodů dosažených v písemném testu a na ústní zkoušce se převede na výslednou známku podle tabulky:

Celkový součet bodů  
Klasifikace   
< 100 F
100–119 E
120–139 D
140–159 C
160–179 B
180–200 A