Úvod do chemických technologií

Hodnocení předmětu


Sylabus | Pracovní materiály | Hodnocení předmětuV konečném výsledku, který je hodnocen známkou, se promítají znalosti prokázané výpočtem příkladů a znalosti teoretických partií. Výpočetní schopnosti a teoretické znalosti prokazuje student při průběžných testech, popř. při opravném testu a při zkouškovém testu. Při všech těchto testech se nesmí používat žádná literatura, včetně poznámek z přednášek.

Průběžné testy

V průběhu semestru v rámci cvičení, v předem známých termínech, se píší 2 průběžné testy ze dvou tématických okruhů. Průběžný test trvá 45 minut a lze získat maximálně 50 bodů.

Opravný test

Na začátku zkouškového období budou vypsány dva termíny (v 1. a 2. týdnu). Každý student se může přihlásit pouze na jeden vypsaný opravný test. Při tomto testu si lze doplnit chybějící průběžný test pro splnění podmínek zápočtu, nebo si vylepšit horší výsledek z průběžných testů. Pro získání zápočtu a pro hodnocení předmětu se studentovi započítává nejlepší výsledek dosažený ve všech pokusech z každého tématického okruhu. Opravný test trvá 45 minut a lze získat maximálně 50 bodů. Na opravný test se musí student přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Udělení zápočtu

Student získá zápočet jestliže dosáhne v testech ze dvou tématických okruhů minimálně 50 bodů, přičemž každý test musí být napsán alespoň na 20 bodů.

Student, který nezískal potřebný počet bodů k udělení zápočtu se musí přihlásit k zápočtovému testu, který bude psát v termínech písemné zkoušky. Jestliže student nezískal zápočet, musí se opakovaně přihlásit k zápočtovému testu. Pouze první zápočtový test se nezapočítává do opravných termínů zkoušky.

Zkouška

Zkouška je prováděna formou písemného testu, který trvá 90 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Za úspěšné složení zkoušky se považuje výsledek zkouškové písemky nad 40 bodů. Na písemnou zkoušku se student musí přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Výsledná známka je dána součtem bodů získaných při zápočtu a z písemné zkoušky dle následujícího klíče:

Celkový součet bodů Známka
50 - 99 F (nedostatečně)
100 - 119 E (dostatečně)
120 - 139 D (uspokojivě)
140 - 159 C (dobře)
160 - 179 B (velmi dobře)
180 - 200 A (výborně)