Bilanční výpočty – program cvičení

Sylabus předmětu | Program cvičení | Hodnocení | Aktuální informace | Pracovní materiály | Výsledky testů

Týden

Téma, doporučené úlohy

1. Základní fyzikální a chemické veličiny. Jednotky, rozměry, přepočty.
Příklady: 1.1a, f; 1.2e; 1.3b, g, i; 1.5a; 1.7;
2. Směsi a vyjadřování jejich složení; různá vyjádření složení a vzájemné přepočty. 
Příklady: 2.4, 2.10, 2.19, 2.24, 2.29, 2.35, 2.54, 2.58
3. Stavová rovnice ideálního plynu. Ideální směs ideálních plynů. Parciální tlak.
Příklady: 3.3, 3.4, 3.11, 3.18, 3.28, 3.32
4. Jednoduché stechiometrické výpočty. Definice výtěžku, konverze, přebytku.
Příklady: 4.1, 4.5
5. Stechiometrické výpočty - pokračování.
Příklady: 4.10, 4.19, 4.21, 4.34, 4.39
6. Test 1
7. Základy materiálových bilancí bez chemické reakce. Bilanční schema, proudy a složky. Matice zadání.
Příklady: 5.1, 5.3, 5.12, 5.16, 5.22
8. Nasycené roztoky. Krystalizace volná a rušená.
Příklady: 5.23a, 5.23g, 5.29, 5.31, 5.37
9. Materiálové bilance bez chemické reakce - pokračování. Řešení vybraných příkladů.
Příklady: 5.40, 5.48, 5.52
10. Test 2
11. Bilance s chemickou reakcí. Zdrojový člen, fiktivní proudy. Bilanční rovnice, dodatečné vztahy.
Příklady:
5.61, 5.62.
12. Složitější bilanční systémy - více uzlů, recykl.
Příklady:
5.67, 5.72.
13. Časová rezerva. Procvičení složitějších bilančních problémů.
14. Test 3

Učební pomůcky: skriptum Základy chemicko-inženýrských výpočtů, kalkulačka.

Upozornění: program cvičení se může změnit, například pokud odpadne (z důvodu státního svátku, rektorského dne apod.) výuka či některé téma bude vyžadovat intenzivnější opakování. Pokud výuka odpadne během semestru jednou, program cvičení se posune na úkor časové rezervy v předposledním týdnu semestru. Pokud odpadnou dvě a více cvičení, bude potřeba část programu doplnit samostudiem, ev. cvičením v náhradním termínu. V takovém případě může dojít mj. i k posunu termínu testů. Informace budou sděleny vyučujícími na cvičeních.