Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Magisterské  → Odborná praxe
iduzel: 51557
idvazba: 58859
šablona: stranka
čas: 7.8.2020 02:21:40
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe

Odborná praxe – informace pro studenty

Odborná praxe studentů specializace Chemické inženýrství a bioinženýrství je zajišťována Ústavem chemického inženýrství na průmyslových pracovištích v ČR. Skládá se ze dvou bloků:

 • provozní praxe (3-týdenní stáž v průmyslovém podniku spojená s řešením konkrétního úkolu)
 • exkurze (krátké návštěvy několika průmyslových podniků)

Pro umístění studentů na provozní praxe jsou volena taková pracoviště, aby byly splněny následující požadavky:

 • praxi bude možno vykonávat po dobu 3 týdnů
 • student bude seznámen s celým procesem, nikoli pouze s jednou jednotkovou operací
 • student bude samostatně řešit dílčí úkol
 • po schválení vedoucím pracoviště bude student moci předložit na VŠCHT závěrečnou zprávu obsahující popis technologie a řešení samostatného úkolu (tj. nemůže jít o utajované technologie / projekty)

Pokud si student zvolí pracoviště pro vykonání provozní praxe samostatně, musí na něm nechat vyplnit „Potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe...“ a předložit jej vedoucímu provozních praxí na Ústavu chemického inženýrství nejpozději do 15. dubna. Pokud si student nehodlá praxi zajistit samostatně a chce absolvovat praxi zajištěnou ústavem, je povinen nejpozději do téhož data (15. dubna) tuto skutečnost sdělit vedoucímu provozních praxí na Ústavu chemického inženýrství. Toto sdělení provede student písemnou formou v e-mailu zaslaném na adresu tomas.moucha@vscht.cz, ve kterém uvede následující údaje:

 • jméno
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu (pasu)
 • adresu trvalého bydliště
 • časové rozmezí, ve kterém by mu praxe vyhovovala (bude dodrženo pouze v rámci možností průmyslového podniku)
 • kontakt (telefon, e-mail) na studenta pro rychlou obousměrnou výměnu aktuálních informací

Důležité: studenti jsou povinni v každém případě sledovat své e-mailové účty v doméně vscht.cz!

V případě zajištění odborné praxe ústavem bude studentovi udělen zápočet pouze za vykonání této ústavem zajištěné praxe. Prohlášení v "Potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe...", že student bude moci předložit na ÚCHI závěrečnou zprávu, je chápáno tak, že po VŠCHT již nebude požadován další administrativní a právní servis spojený například s režimem utajení výsledků ve zprávě uvedených apod. V případech potřeby utajení výsledků praxe, či dalších neobvyklých úprav smlouvy je student, pokud na vykonání takové praxe trvá, povinen zajistit si právní a administrativní servis na vlastní náklady.

Student má nárok na proplacení přepravného 1x z místa bydliště do místa praxe a zpět a místního přepravného v pracovní dny z místa ubytování na pracoviště a zpět, dále na proplacení stravného v pracovní dny a ubytování nejdéle za období 3 týdnů v době konání praxe. K proplacení nákladů na praxi samostatně zajišťovanou studentem je třeba předem dohodnout jejich přípustnou výši s vedoucím praxí. K proplacení přepravného a ubytování je třeba předložit rozpis účetních dokladů i originály dokladů samotných. Stravné je propláceno na základě tabulkových hodnot a doklady požadovány nejsou. Formulář k proplacení nákladů (dostupný v papírové podobě na sekretariátu ÚCHI, v elektronické podobě na intranetu VŠCHT zde - Vyúčtování cesty studenta přes děkanát) s vyplněnými osobními údaji studenta včetně bankovního spojení a s daty a místem konání praxe je třeba spolu s doklady odevzdat vedoucímu praxí na ÚCHI nejpozději do konce září a v mimořádných případech pozdějších termínů konání praxe do 14 dnů od jejího ukončení.

Podmínky pro udělení zápočtu

I. Doručení jednoho výtisku Smlouvy o praktické výuce studentů podepsaného oběma stranami (VŠCHT a průmyslovým podnikem) vedoucímu Odborné praxe na ÚCHI a při samostatném zajištění praxe studentem dodání potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe nejpozději do 15. dubna.

II. Vypracování závěrečné zprávy z provozní praxe, která musí obsahovat:

 1. Popis technologie, se kterou se student seznámil.
 2. Zadání samostatného úkolu.
 3. Popis úvah a experimentálního či výpočetního postupu, kterými student řešil samostatný úkol.
 4. Výsledky experimentů či výpočtů.
 5. Závěr, který obsahuje řešení zadaného úkolu.
 6. Razítko a podpis vedoucího pracoviště.

III. Absolvování exkurze.

Aktualizováno: 3.7.2020 12:07, Autor: 409

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Praxe

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi