Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Magisterské  → Odborná praxe
iduzel: 51557
idvazba: 58859
šablona: stranka
čas: 8.2.2023 00:53:02
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 51557
idvazba: 58859
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 51557
path: 8548/39341/39375/39416/50954/50989/51505/51557
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe

Odborná praxe – informace pro studenty

Odborná praxe studentů specializace Chemické inženýrství a bioinženýrství je zajišťována Ústavem chemického inženýrství na průmyslových pracovištích v ČR. Skládá se ze dvou bloků:

 • provozní praxe (3-týdenní stáž v průmyslovém podniku spojená s řešením konkrétního úkolu s možností předběžného samostatného výběru průmyslových pracovišť studenty) - Zajišťuje a koordinuje Tomáš Moucha
 • exkurze (krátké návštěvy několika průmyslových podniků) - Zajišťují Jitka Čejková a Lukáš Valenz

Pro umístění studentů na provozní praxe jsou volena taková pracoviště, aby byly splněny následující požadavky:

 • praxi bude možno vykonávat po dobu 3 týdnů
 • student bude seznámen s celým procesem, nikoli pouze s jednou jednotkovou operací
 • student bude samostatně řešit dílčí úkol
 • po schválení vedoucím pracoviště bude student moci předložit na VŠCHT závěrečnou zprávu obsahující popis technologie a řešení samostatného úkolu (tj. nemůže jít o utajované technologie / projekty)

Pokud si student zvolí pracoviště pro vykonání provozní praxe samostatně, musí na něm nechat vyplnit „Potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe...“ (viz složka s dokumenty dole na této stránce) a předložit jej vedoucímu provozních praxí na Ústavu chemického inženýrství nejpozději do 15. dubna. Pokud si student nehodlá praxi zajistit samostatně a chce absolvovat praxi zajištěnou ústavem, je povinen nejpozději do téhož data (15. dubna) tuto skutečnost sdělit vedoucímu provozních praxí na Ústavu chemického inženýrství. Toto sdělení provede student písemnou formou v e-mailu zaslaném na adresu tomas.moucha@vscht.cz, ve kterém uvede následující údaje:

 • jméno
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu (pasu)
 • adresu trvalého bydliště
 • časové rozmezí, ve kterém by mu praxe vyhovovala (bude dodrženo pouze v rámci možností průmyslového podniku)
 • kontakt (telefon, e-mail) na studenta pro rychlou obousměrnou výměnu aktuálních informací

Důležité: 

 1. Student je povinen v každém případě sledovat svůj e-mailový účet v doméně vscht.cz.
 2. Student je povinen zajistit včasný podpis Smlouvy o zajištění odborné praxe (jejíž text může na vyžádání obdržet od vedoucího provozních praxí UCHI) tak, aby smlouva byla podepsána jak průmyslovým podnikem, tak VŠCHT Praha před zahájením praxe. Bez podepsané Smlouvy nelze praxi zahájit.

V případě zajištění odborné praxe ústavem bude studentovi udělen zápočet pouze za vykonání této ústavem zajištěné praxe. Prohlášení v "Potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe...", že student bude moci předložit na ÚCHI závěrečnou zprávu, je chápáno tak, že po VŠCHT již nebude požadován další administrativní a právní servis spojený například s režimem utajení výsledků ve zprávě uvedených apod. V případech potřeby utajení výsledků praxe, či dalších neobvyklých úprav smlouvy je student, pokud na vykonání takové praxe trvá, povinen zajistit si právní a administrativní servis na vlastní náklady.

Student má nárok na proplacení přepravného 1x z místa bydliště do místa praxe a zpět a místního přepravného v pracovní dny z místa ubytování na pracoviště a zpět, dále na proplacení stravného v pracovní dny a ubytování nejdéle za období 3 týdnů v době konání praxe. K proplacení nákladů na praxi samostatně zajišťovanou studentem je třeba předem dohodnout jejich přípustnou výši s vedoucím provozních praxí. K proplacení přepravného a ubytování je třeba předložit rozpis účetních dokladů i originály dokladů samotných. Stravné je propláceno na základě tabulkových hodnot a doklady požadovány nejsou. Formulář k proplacení nákladů (dostupný v papírové podobě na sekretariátu ÚCHI, v elektronické podobě na intranetu VŠCHT zde - Vyúčtování cesty studenta přes děkanát) s vyplněnými osobními údaji studenta včetně bankovního spojení a s daty a místem konání praxe je třeba spolu s doklady odevzdat vedoucímu praxí na ÚCHI nejpozději do konce září a v mimořádných případech pozdějších termínů konání praxe do 14 dnů od jejího ukončení.

Podmínky pro udělení zápočtu

I. Doručení jednoho výtisku Smlouvy o praktické výuce studentů podepsaného oběma stranami (VŠCHT a průmyslovým podnikem) vedoucímu provozní praxe na ÚCHI a při samostatném zajištění praxe studentem dodání potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe nejpozději do 15. dubna.

II. Vypracování závěrečné zprávy z provozní praxe, která musí obsahovat:

 1. Popis technologie, se kterou se student seznámil.
 2. Zadání samostatného úkolu.
 3. Popis úvah a experimentálního či výpočetního postupu, kterými student řešil samostatný úkol.
 4. Výsledky experimentů či výpočtů.
 5. Závěr, který obsahuje řešení zadaného úkolu.
 6. Razítko a podpis vedoucího pracoviště.

III. Absolvování exkurze.

Aktualizováno: 2.3.2022 14:57, Autor: 409

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Praxe

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi