Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Bakalářské → Inženýrství biologických procesů
iduzel: 51478
idvazba: 58739
šablona: stranka
čas: 21.2.2024 15:25:50
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 51478
idvazba: 58739
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske/ibp'
iduzel: 51478
path: 8548/39341/39375/39416/50954/50988/51414/51478
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Inženýrství biologických procesů

Sylabus předmětu

Požadavky pro získání zápočtu a složení zkoušky

Zápočet: V průběhu semestru posluchači absolvují v rámci cvičení dva písemné testy (obvykle v 7. a 14. výukovém týdnu) zaměřené na řešení jednoduchých výpočtově orientovaných problémů. Z každého testu je možno získat 0-50 bodů. Podmínkou pro získání zápočtu je získání alespoň 25 bodů z každého testu.
Posluchači, kteří nesplní uvedený požadavek v průběhu semestru, mohou absolvovat testy znovu ve dvou náhradních termínech ve zkouškovém období. V těchto náhradních termínech se posluchači též mohou pokusit o vylepšení bodového zisku z jednoho či obou testů (výsledek takového pokusu se započítává do celkového bodového hodnocení pouze tehdy, je-li vyšší než nejvyšší výsledek předchozích pokusů).

Zkouška: Zkouška z předmětu Inženýrství biologických procesů je ústní. Podmínkou pro absolvování ústní zkoušky je získání zápočtu.
Při ústní zkoušce si posluchač losuje dvojici otázek z předem sestaveného seznamu. Odpověď na každou otázku je hodnocena 0-50 bodů. K úspěšnému složení zkoušky musí posluchač získat alespoň 20 bodů z každé otázky.
Bodové hodnocení z ústní zkoušky a bodové hodnocení obou testů se sečte do celkového bodového hodnocení předmětu a výsledná známka je určena dle následující tabulky:

Celkový součet bodů   Klasifikace   
< 100 F
100–119 E
120–139 D
140–159 C
160–179 B
180–200 A

Zkušební otázky

 1. Základní poznatky z biologie mikroorganismů. Požadavky mikroorganismů na fyzikálně-chemické vlastnosti prostředí. Morfologie buněk. Taxonomie mikroorganismů. Prokaryotické a eukaryotické mikroorganismy. Viry. Základní charakteristiky uvedených organismů. Stavba a základní charakteristiky prokaryotické a eukaryotické buňky, organely.
 2. Složení buněčné hmoty. Proteiny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidy a další složky. Jejich biologické funkce. Buněčné živiny. Účel přijímání živin. Mikro- a makroživiny. Růstová (kultivační média) definovaná a komplexní. Základní suroviny pro přípravu kultivačních médií.
 3. Enzymy: struktura a podstata funkce enzymů. Klasifikace enzymů, názvosloví. Základy enzymové kinetiky. Kinetika Michaelise a Mentenové. Předpoklady při odvozování kinetických rovnic pro enzymové reakce.
 4. Určování hodnot kinetických konstant enzymových reakcí. Složitější modely enzymové kinetiky (alosterické enzymy, inhibice).
 5. Vliv hodnoty pH a teploty na enzymové reakce. Inaktivace enzymů.
 6. Imobilizace enzymů: základní metody a techniky. Vliv mikroprostředí na enzymové reakce s imobilizovanými enzymy. Transportní procesy v systémech s imobilizovanými enzymy – přestup hmoty na povrch neporézního nosiče imobilizovaného enzymu, Damköhlerovo kritérium, vnější faktor účinnosti. Vnitřní difuze v porézním nosiči, faktor účinnosti, Thielův modul.
 7. Růst mikrobiálních buněk, specifická růstová rychlost, stanovení koncentrace buněk v médiu. Růst ve vsádkových systémech. Fáze růstové křivky. Stechiometrické parametry růstu buněk.
 8. Vliv kultivačních podmínek (teplota, pH, konc. rozpuštěného kyslíku) na kinetiku růstu mikroorganismů. Produkce tepla při růstu mikroorganismů. Strukturované a segregované modely růstu.
 9. Entalpická bilance a určení metabolického tepla v chlazeném bioreaktoru.
 10. Závislost růstové rychlosti na koncentraci limitujícího substrátu, Monodova rovnice a další modely. Vliv inhibitorů na růstovou rychlost. Popis růstu buněk ve vsádkových systémech s Monodovou kinetikou. Logistická rovnice.
 11. Růst mikroorganismů v kontinuálních kulturách. Chemostat a turbidostat. Popis chemostatu bez vlivu endogenního metabolismu a bez tvorby produktu. Diskuze optimální zřeďovací rychlosti pomocí grafu (bez odvození).
 12. Růst mikroorganismů v kontinuálních kulturách - popis chemostatu s vlivem endogenního metabolismu a s tvorbou produktu.
 13. Provozní úvahy – srovnání jednoduchého vsádkového a průtočného bioreaktoru. Možnosti jiných uspořádání.
 14. Typy průmyslových biorekatorů, aerace, zvětšování měřítka, sterilizace.

Aktualizováno: 19.1.2020 14:47, Autor: 409

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Inženýrství biologických procesůPodpůrné materiály
Inženýrství biologických procesůPřednášky
Inženýrství biologických procesůPříklady – zadání a výsledky

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi