Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Bakalářské → CHIP
iduzel: 51475
idvazba: 58740
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 04:46:48
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 51475
idvazba: 58740
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske/chip'
iduzel: 51475
path: 8548/39341/39375/39416/50954/50988/51414/51475
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemicko-inženýrský projekt

Sylabus předmětu

Změny týkající se zimního semestru 2020/2021

2. 11. 2020 bylo vzhledem k současné situaci s distanční výukou garanty předmětu rozhodnuto následovně:

Závěrečné prezentace zrušeny. Prezentace budou nahrazeny důslednějším přezkoušením členů skupiny konzultantem po odevzdání závěrečné zprávy. Studenti budou prezentovat shrnutí výsledků projektu přímo konzultantovi. Hodnocení bude tvořeno ze 100% známkou od konzultanta. Po splnění těchto podmínek, mohou konzultanti studentům zapsat zápočty přímo do SISu.

Organizace výuky a podmínky získání zápočtu

Chemicko-inženýrský projekt (CHIP) je povinný předmět vyučovaný v zimním semestru 3. ročníku. Cílem předmětu je naučit se řešit inženýrské problémy a prezentovat získané výsledky.

Zadání CHIPu obdrží posluchači v 1. týdnu zimního semestru v posluchárně a čase, který je uveden v rozvrhu. CHIPy budou řešeny v tříčlenných skupinách posluchačů. Každá tato skupina bude pracovat pod vedením konzultanta, jehož jméno je uvedeno v zadání CHIPu (nemusí se shodovat se jménem vyučujícího, který zadání rozdával). Zadání jsou tematicky rozdělena podle fakult.

Studenti, kteří si zadání nevyzvednou standardním způsobem kontaktují příslušného koordinátora (garanta) předmětu nejpozději do konce druhého týdne semestru.

Studenti se ohlásí svému konzultantovi nejpozději ve druhém týdnu semestru. Při řešení projektu postupují dle jeho pokynů a pravidelně s ním konzultují postupné kroky řešení. Četnost a termíny konzultací závisí na dohodě mezi studenty a konzultantem.

Řešení projektu studenti zpracují ve formě písemné zprávy, kterou v tištěné i elektronické verzi odevzdají konzultantovi. Tato zpráva obsahuje:

  • Titulní stránku (šablona ke stažení na této stránce dole).
  • Text zadání.
  • Úvod, ve kterém je třeba zdůvodnit zvolenou metodu výpočtu.
  • Postup výpočtu. Zde jsou uvedeny použité vztahy, všechny potřebné mezivýsledky včetně číselného dosazení, výsledné hodnoty a odkazy, kde byly nalezeny hodnoty neuvedené v zadání.
  • Diskuze výsledků a Závěry.
  • Potřebná schémata, obrázky, grafy a tabulky (dle potřeby v textu nebo jako příloha).
  • Seznam symbolů a Seznam použité literatury.

Konzultant na základě odevzdané písemné zprávy a podle aktivity v průběhu semestru ohodnotí každého člena skupiny (na stupnici mezi 1,00-3,24 nebo stupňem F), případně vrátí zprávu k přepracování. Hodnocení konzultanta představuje 75% výsledné známky.

Termín pro odevzdání písemné zprávy konzultantovi je do konce 13. týdnu semestru. . Odevzdání zprávy po termínu bude ve výsledném hodnocení penalizováno zhoršením hodnocení o jeden stupeň (z A na B, z B na C, apod.)

Nedílnou součástí CHIPu je prezentace projektu, která se bude konat ve 12. až 14. týdnu semestru v termínech vypsaných v SISu. Studenti se přihlašují na ten termín, který mají v rozvrhu svého kruhu. Přihlašuje se pouze jeden student za celou skupinu.

Podmínkou účasti na prezentaci je schválení závěrečné zprávy a ohodnocení studentů konzultantem. Závěrečná prezentace probíhá před 2-3člennou komisí pod vedením vyučujícího. K dispozici bude PC a dataprojektor. Řešení CHIPu prezentuje jeden student za celou skupinu při účasti celé skupiny. Doba prezentace je stanovena na 5 minut, poté (především zbývající) členové skupiny zodpoví případné dotazy.

Komise ohodnotí prezentaci jednou známkou za celou skupinu (na stupnici mezi 1,00-3,24 nebo stupněm F) a toto hodnocení tvoří 25% výsledné známky.

Ve zkouškovém období bude vypsán nejméně jeden termín prezentace pro skupiny, které odevzdaly písemné zprávy projektu až po termínu.

Pravidla pro zapisování a výuku předmětu v letním semestru:

Předmět je standardně vyučován pouze v zimním semestru. V letním semestru bude předmět vyučován pouze pro ty studenty, kteří se z objektivních důvodů nemohli výuky zúčastnit v zimním semestru. To znamená, že studentům bude umožněno získat zadání projektu na začátku letního semestru pouze v odůvodněných případech (např. výjezd do zahraničí, dlouhodobá nemoc, přerušení studia). V takovém případě musí studenti kontaktovat příslušného koordinátora (garanta) předmětu co nejříve, nejpozději však do konce druhého týdne letního semestru.

Studenti, kteří mají zadání projektu ze zimního semestru, ale nestihli projekt dokončit ani během zkouškového období zimního semestru musí nejpozději do konce druhého týdne letního semestru kontaktovat příslušného koordinátora se žádostí o posunutí termínu odevzdání písemné zprávy. Studenti, pokud tak neučiní nebo pokud neodevzdají zprávu ani v náhradním termínu, budou muset předmět opakovat v dalším zimním semestru s novým zadáním.

Studenti, kteří budou mít zapsán předmět v letním semestru, ale nesplní výše uvedené podmínky budou v letním semestru hodnoceni stupněm F.

Celkové hodnocení studentů se zadáním ze zimního semestru, kteří dokončí práci až v letním semestru bude (stejně jako v případě zprávy odevzdané po 13. týdnu zimního semestru) penalizováno zhoršením o jeden stupeň.

Termín odevzdání písemné zprávy je poslední týden letního semestru. Zprávy odevzdané po tomto termínu budou hodnoceny stupněm F.

Koordinátoři (garanti) předmětu pro jednotlivé fakulty

M. Kohout (FCHT), F. Rejl (FCHI, FTOP), Z. Grof (FPBT)

Tabulka pro určení výsledného hodnocení

Vážený průměr hodnocení písemné zprávy (75%) a prezentace (25%) Klasifikace Klasifikace v případě odevzdání písemné zprávy až po stanoveném termínu
1,00 - 1,24 A B
1,25 - 1,74 B C
1,75 - 2,24 C D
2,25 - 2,74 D E
2,75 – 3,24 E F
hodnocení písemné zprávy nebo prezentace stupněm F, nesplnění výše uvedených pravidel F F
Aktualizováno: 2.11.2020 11:12, Autor: 409

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Chemicko-inženýrský projektSoubory ke stažení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi