Zadání:

Výroba ethylenglykolu (C) z ethylenoxidu (A) a vody (B) se provádí v kapalné fázi v trubkovém reaktoru s pístovým tokem. Reakci můžeme zapsat jako A + B = C. Rychlostní rovnice má tvar: r = k cA, k = 1,188 105 exp (-67200/RT) s-1. Reaktor má průměr 500 mm a pracuje izotermicky při teplotě 393 K. Vstupní koncentrace ethylenoxidu je 995 mol m-3 a jeho konverze 85%. Vypočtěte objemový tok reakční směsi v m3 h-1 a délku reaktoru pro získání 300 tun ethylenglykolu za rok.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text