Zadání:

K provedení autokatalytické reakce A = B se používají čtyři ideálně míchané průtočné reaktory v sérii o objemech 0,5; 0,8; 1,5 a 2 m3. Reakční směs vstupuje do kaskády v množství 0,02 m3 s-1 a obsahuje 30 kmol m-3 složky A a 40 kmol m-3 složky B. Reakční rychlost je popsána vztahem r = k cA cB . Rychlostní konstanta reakce je 1,7.10-4 m3 kmol-1 s-1. Určete výstupní konverzi složky A z kaskády reaktorů a maximální kyseliny octové pro tuto reakci.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text