Zadání:

Určete kolik se za den vyrobí tun (tj. produkce) ethylacetátu v ideálně míchaném průtočném reaktoru o objemu 7 m3. Ethylacetát se získává esterifikací kyseliny octové ethanolem. Počáteční koncentrace kyseliny octové je 4,2 kmol m-3, ethanolu 11 kmol m-3 a 16,5 kmol m-3 vody. Reakční rychlost může být popsána vztahem

r = k1 cA cBk2 cC cD .

Za podmínek v reaktoru jsou hodnoty rychlostních konstant k1 = 8.10-9 m3 mol-1 s-1 a k2 = 2,55.10-9 m3 mol-1 s-1. Reakce bude zastavena, jakmile konverze kyseliny octové dosáhne hodnoty 0,3. Zjistěte také, jaká je možná maximální konverze kyseliny octové pro tento systém.

Stechiometrická rovnice má tvar: CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O

Složky: A – kyselina octová, B – ethanol, C – ethylacetát, D – voda

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text