Zadání:

Ethylacetát se získává esterifikací kyseliny octové ethanolem v izotermickém vsádkovém reaktoru. Požadovaná produkce ethylacetátu je 10 tun za den. Reaktor je naplněn reakční směsí, která obsahuje v 1 m3 500 kg ethanolu a 250 kg kyseliny octové, zbytek je voda se stopami kyseliny chlorovodíkové, jež působí jako katalyzátor. Hustota reakční směsi je 1045 kg m-3 a budeme předpokládat, že se během reakce nemění. Reakční rychlost může být popsána vztahem r = k1 cAcBk2 cC cD .
Při reakční teplotě 373 K jsou hodnoty rychlostních konstant
k1 = 8.10-9 m3 mol-1 s-1 a k2 = 2,55.10-9 m3 mol-1 s-1
Reakce bude zastavena, jakmile konverze kyseliny octové dosáhne hodnoty 0,3.
Určete potřebný objem reaktoru, jestliže nezbytná doba na vyprázdnění, vyčištění a opětné naplnění mezi cykly je 30 minut.

Stechiometrická rovnice má tvar: CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O.
Složky: A – kyselina octová, B – ethanol, C – ethylacetát, D – voda

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text