Zadání:

Do protiproudého výměníku tepla s teplosměnnou plochou 6 m2 vstupuje při teplotě 100°C 0,6 kg s-1 kapaliny, jejíž měrná tepelná kapacita je 4.103 Jkg-1 K-1. Ve výměníku se kapalina chladí vodou o vstupní teplotě 20°C a hmotnostním průtoku 0,4 kgs-1. Víte-li, že koeficient prostupu tepla je 200 W m-2 K-1, vypočtěte obě výstupní teploty za předpokladu, že ztráty tepla jsou zanedbatelné.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text