Odborná praxe – informace pro studenty

Odborná praxe studentů specializace Chemické inženýrství a bioinženýrství je zajišťována Ústavem chemického inženýrství na průmyslových pracovištích v ČR.

Pro umístění studentů na praxe jsou volena taková pracoviště, aby byly splněny následující požadavky:

  • praxi bude možno vykonávat po dobu 3 týdnů
  • student bude seznámen s celým procesem, nikoli pouze s jednou jednotkovou operací
  • student bude samostatně řešit dílčí úkol
  • po schválení vedoucím pracoviště bude student moci předložit na VŠCHT závěrečnou zprávu obsahující popis technologie a řešení samostatného úkolu (tj. nemůže jít o utajované technologie / projekty)

Pokud si student zvolí pracoviště pro vykonání provozní praxe samostatně, musí na něm nechat vyplnit „Potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe...“ (ke stažení: PDF | DOC) a předložit jej vedoucímu provozních praxí na Ústavu chemického inženýrství nejpozději do 15. dubna. Po tomto termínu mu jinak budou termín a místo konání odborné praxe určeny ústavem a zápočet bude studentovi udělen pouze za vykonání této ústavem zajištěné praxe.

Student má nárok na proplacení přepravného 1x z místa bydliště do místa praxe a zpět a místního přepravného v pracovní dny z místa ubytování na pracoviště a zpět, dále na proplacení stravného v pracovní dny a ubytování nejdéle za období 3 týdnů v době konání praxe. K proplacení nákladů na praxi samostatně zajišťovanou studentem je třeba předem dohodnout jejich přípustnou výši s vedoucím praxí. K proplacení přepravného a ubytování je třeba předložit rozpis účetních dokladů i originály dokladů samotných. Stravné je propláceno na základě tabulkových hodnot a doklady požadovány nejsou. Formulář k proplacení nákladů s vyplněnými osobními údaji studenta včetně bankovního spojení a s daty a místem konání praxe je třeba spolu s doklady odevzdat vedoucímu praxí na ÚCHI nejpozději do konce září a v mimořádných případech pozdějších termínů konání praxe do 14 dnů od jejího ukončení.

Podmínky pro udělení zápočtu

I. Při samostatném zajištění praxe studentem dodání potvrzení o možnosti vykonání provozní praxe nejpozději do 15. dubna.

II. Zajistit doručení jednoho výtisku Smlouvy o praktické výuce studentů podepsaného oběma stranami (VŠCHT a průmyslovým podnikem) vedoucímu Odborné praxe na ÚCHI.

III. Vypracování závěrečné zprávy z provozní praxe, která musí obsahovat:

  1. Popis technologie, se kterou se student seznámil.
  2. Zadání samostatného úkolu.
  3. Popis úvah a experimentálního či výpočetního postupu, kterými student řešil samostatný úkol.
  4. Výsledky experimentů či výpočtů.
  5. Závěr, který obsahuje řešení zadaného úkolu.
  6. Razítko a podpis vedoucího pracoviště.

T. Moucha, 8. 2. 2018