Modelování procesů v chemickém inženýrství

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

Požadavky pro získání zápočtu a zkoušky

Zápočet: V průběhu semestru se na cvičeních píší testy ze dvou okruhů zaměřené na výpočetně orientované problémy. Oba okruhy je možné opakovat ve zkouškovém období v termínech tzv. souhrného testu. Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín souhrného testu, v případě potřeby bude po domluvě vypsán i druhý termín.

Každý okruh je ohodnocen 50 body, celkem je tedy možné z testů získat 100 bodů. K získání zápočtu je potřeba získat z každého okruhu nejméně 20 bodů a součet z obou testů musí být nejméně 50 bodů. Při opakování testu se vždy započítává nejlepší výsledek z příslušného okruhu.

Probíraná látka je rozdělena do okruhů podle typu rovnic, na který vede odvozený model řešeného systému:

  • Test I: algebraické rovnice, počáteční úlohy obyčejných diferenciálních rovnic
  • Test II: diferenciálně-algrebraické rovnice, parciální diferenciální rovnice nebo okrajové úlohy obyčejných diferenciálních rovnic řešené diskretizací metodou konečných objemů

Ústní zkouška: Podmínkou k účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu. Student odpovídá na otázky ze dvou tematických okruhů. Každá otázka je hodnocena 50 body, k úspěšnému složení zkoušky je nutné získat z každé otázky nejméně 20 bodů.

Výsledné hodnocení: Součet bodů dosažených z testů I a II a na ústní zkoušce se převede na výslednou známku podle tabulky:

Celkový součet bodů Klasifikace
méně než 100 F
100-119 E
120-139 D
140-159 C
160-179 B
180-200 A