Diplomová práce (DP) a Státní závěrečná zkouška (SZZ)

Stručný průvodce diplomanta pro rok 2018/19

Rychlé odkazy: organizace akad. roku 2018/19 | pokyny k vypracování DP |  vložení DP do SISu |  okruhy k SZZ

Ověřte si, že máte přesné a úplné zadání diplomové práce a máte ji formálně zadánu (viz SIS). Kopii s formulací náplně DP si vyzvednete na sekretariátě u ing. Tokárové. Následuje vypracování diplomové práce, její sepsání a odevzdání.

Za řádně dokončenou diplomovou práci získává diplomant zápočet, předmět Diplomová práce (N963008), tento zápočet lze získat od vedoucího práce až po odevzdání práce na pedagogickém sekretariátě. Diplomovou práci je třeba odevzdat alespoň ve 4 svázaných exemplářích (1x pevná vazba, 3x brožovaná) a v elektronické podobě. Podrobné pokyny pro vypracování diplomových prací jsou uvedeny zde.

Nejzazší termín odevzdání diplomových prací je stanoven na 10. 5. 2019 v souladu s výnosem rektora VŠCHT č. A/V/961/11/2018 (PDF); za odevzdanou se považuje finální elektronická verze DP nahraná do SISu (viz návod). Vytištěné kopie práce je nutno doručit na pedagogický sekretariát ÚCHI nejpozději do 17. 5. 2018, 12:00 hodin. DP odevzdané později nebudou obhajovány v řádném termínu, zájemci o obhajobu v náhradním termínu musejí podat na děkanát žádost o individuální studijní plán.

Dále je třeba se připravit na obhajobystátní závěrečné zkoušky. Ty se budou konat v řádném termínu v pondělí 3. června 2019, ev. v úterý 4. června 2019, detailní rozpis bude zveřejněn na úřední desce.

Do 15. března 2019 písemně (e-mailem) sdělte ing. Ljubov Tokárové na pedagogický sekretariát  vybrané okruhy k ústní části SZZ. Pokud tak v termínu neučiníte, předpokládáme, že se budete účastnit SZZ v náhradním termínu, v tom případě je potřeba zaslat vybrané okruhy nejpozději do konce května 2019.

Náhradní termín SZZ + obhajob bude začátkem září 2019, termín odevzdání DP 2. srpna 2019.

Průběh zkoušky bude následující: zapisovatel vás představí komisi, předseda vás vyzve k přednesení tezí diplomové práce (vaše přednáška bude trvat maximálně 10 - 12 minut, prezentaci si nahrajte již ráno nebo hned po obědě, ať je již v okamžik vašeho nástupu připravená), následuje čtení posudků a otázky komise. Pak přijde ústní část SZZ, při které budete zkoušeni ze čtyř tematických okruhů, které jste si vybrali. Podrobnější informace o náplni okruhů jsou zde (formát PDF. aktualizace 15. 2. 2019). Některá odvození budete psát na tabuli. Celková doba SZZ včetně obhajoby DP je cca jedna hodina. Je vhodné dostavit se před zkušební místnost dříve, ať komise neztrácí čas v případě rychlejšího chodu zkoušek.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese jiri.lindner@vscht.cz nebo na pedagogickém sekretariátu (místnost B143D).