Hodnocení předmětu

Potravinářské inženýrství a bioinženýrství (PIB)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

Zkouška z předmětu PIB se skládá z písemné a ústní části. Výsledná známka se získá kombinací hodnocení znalostí prokázaných výpočtem příkladů (písemná část zkoušky) a znalostí teoretických partií (ústní část zkoušky). Výpočetní schopnosti prokazuje student při průběžných testech, souhrnných testech, popř. písemné části zkoušky řešením příkladů z předem stanovených tématických okruhů.

Způsob kontroly výpočetních znalostí a schopností

V průběhu semestru se v rámci cvičení, v předem oznámených termínech, píší dva kontrolní testy ohodnocené 0 až 50 body. Každý test trvá 60 minut a je zadán jeden příklad. Při řešení lze použít vlastní dostupné učební pomůcky (např. skripta, vypočtené příklady ze cvičení atd.). Je přísně zakázáno používat znalosti a pomůcky jiných studentů v jakékoliv podobě. Pro úspěšné absolvování testu je nutno získat alespoň 20 bodů.

Zpravidla v prvním a druhém týdnu zkouškového období Ústav chemického inženýrství (ÚCHI) vypisuje dva termíny tzv. souhrnného testu. Při souhrnném testu se zadávají postupně příklady z obou tématických okruhů (na každý příklad má student 60 minut čistého času a mezi zadáním jednotlivých příkladů je vždy krátká přestávka). Student může psát podle vlastního uvážení jeden nebo oba příklady. Na souhrnný test se student musí předem přihlásit. Z každého příkladu lze opět získat 0 až 50 bodů. Do celkového hodnocení se vždy započítává nejlepší dosažený výsledek z každého tématického okruhu, nezávisle na tom, zda byl získán během semestru nebo na souhrnném testu.

Studenti, kteří mají z obou tématických okruhů nejméně 20 bodů, získávají zápočet a mohou se přihlásit k ústní zkoušce. V tomto případě student nemusí psát písemnou část zkoušky. Studenti, kteří ani po souhrnných testech nezískali zápočet, se musí zúčastnit písemné části zkoušky.

Písemné části zkoušky se může zúčastnit každý student. Při písemné části zkoušky může student psát pouze jeden příklad. Ti, kteří již před písemnou zkouškou získali zápočet, si mohou touto formou zlepšit hodnocení z toho tématického okruhu, ze kterého získali nejméně bodů, a vylepšit si bodové hodnocení. V rámci daného okruhu se do výsledného hodnocení započítává vždy nejlepší dosažené hodnocení, bez ohledu na to, zda bylo získáno v testu během semestru, souhrnném testu či písemné části zkoušky.

Studenti, kteří po absolvování písemné části zkoušky mají zápočet, se musí přihlásit na ústní zkoušku. Pokud se na ni nedostaví a píší znovu písemnou část zkoušky, je tato považována za opravný termín zkoušky.

Studenti, kteří ani po písemné části zkoušky nezískali zápočet, jsou klasifikováni nedostatečně (F) a musí se znovu přihlásit k písemné části zkoušky.

Ústní zkouška

Při ústní zkoušce si student losuje dvojici otázek z předem zveřejněného souboru zkušebních otázek. Odpověď na každou otázku je hodnocena 0 až 50 body a podmínkou úspěšného absolvování ústní zkoušky je dosažení nejméně 20 bodů z každé otázky.

Všechny získané body se sčítají a výsledný součet určuje konečnou známku ze zkoušení podle následujícího klíče:

Celkový součet bodů    
Známka
0 – 99
F (nedostatečně)
100 – 119 E (dostatečně)
120 – 139 D (uspokojivě)
140 – 159 C (dobře)
160 – 179 B (velmi dobře)
180 – 200 A (výborně)

Závěrečná ustanovení

Na příslušný termín souhrnného testu, písemné nebo ústní části zkoušky se musí student předem přihlásit. Pokud se přihlášený student bez omluvy nedostaví k písemné nebo ústní části zkoušky, je klasifikován nedostatečně (F). Omluvit se lze nejpozději do 12:00 hod. posledního pracovního dne před termínem zkoušky ústně, písemně nebo elektronickou poštou na sekretariátu Ústavu chemického inženýrství. V závažných případech lze dodatečné omluvy akceptovat po předložení příslušných dokladů.

prof. Ing. Pavel Hasal, CSc., garant předmětu

[poslední aktualizace: 16. února 2015]