Hodnocení předmětu Chemické inženýrství A, B

v bakalářském studijním programu CHEMIE

Sylabus předmětu CHI A, CHI B | Hodnocení předmětu | Program cvičení CHI A, CHI B | Pracovní materiály | Zkušební otázky | Výsledky testů

V průběhu obou semestrů se budou psát na cvičeních tři 60ti minutové průběžné testy, shrnující vždy látku z několika ucelených kapitol. Z každého testu lze získat max. 50 bodů, minimem pro získání zápočtu na konci semestru je získání součtu alespoň 75 bodů za semestr, přičemž z každého jednotlivého testu je nutno získat alespoň 20 bodů.

V případě neúspěchu v jednom či více průběžných testů bude možno na konci semestru absolvovat tzv. souhrnný test, během něhož bude v průběhu jednoho dne možno sekvenčně absolvovat jeden, dva, nebo i všechny tři testy. Termíny pro souhrnný test budou dva (zpravidla v prvním a druhém týdnu zkouškového období), v principu lze tedy každý test absolvovat až třikrát (poprvé v průběhu semestru, dvakrát v rámci souhrnného testu). Pro další klasifikaci se počítá vždy nejlepší dosažený výsledek z každého testu.

První semestr (CHI A, letní semestr ve 2. ročníku) je zakončen klasifikovaným zápočtem, přičemž známky budou na základě výsledků průběžných testů uděleny takto:

 

Celkový součet bodů Známka
135 – 150 A (výborně)
120 – 134 B (velmi dobře)
105 – 119 C (dobře)
90 – 104 D (uspokojivě)
75 – 89 E (dostatečně)
0 – 74 F (nedostatečně)

 

Druhý semestr (CHI B, zimní semestr ve 3. ročníku) je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je získání obou zápočtů. Kritéria pro získání zápočtu v zimním semestru jsou stejná jako v letním semestru (včetně možnosti absolvovat souhrnný test), tj. min. 75 bodů celkem a min. 20 bodů z jednotlivých testů. Zápočet z CHI B není klasifikován, body z testů se však započítávají do celkové známky po ústní zkoušce. Při ústní zkoušce si student náhodně losuje dvě z předem známého seznamu otázek. Otázky zahrnují látku za oba semestry! Z každé otázky lze získat až 50 bodů, minimem pro úspěšné složení ústní zkoušky je získat alespoň 20 bodů z každé otázky a alespoň 125 bodů celkem, tj. součtem bodů z testů z CHI B a z ústních otázek. Celková klasifikace pak vypadá takto:

 

Celkový součet bodů Známka
225 – 250 A (výborně)
200 – 224 B (velmi dobře)
175 – 199 C (dobře)
150 – 174 D (uspokojivě)
125 – 149 E (dostatečně)
75 – 124 F (nedostatečně)

Řešení a hodnocení řešených příkladů

Při opravování testových příkladů se postupuje tak, že se bodují jednotlivé kroky řešení a celkový počet bodů se získá jejich součtem.

Pokud student použije k řešení jiné metody než té, která je běžná, hodnotí opravující jednotlivé kroky z hlediska věcné správnosti a boduje tyto kroky body odpovídajícími běžnému způsobu řešení úlohy. Neboduje se pouhý výsledek, z práce musí být zřejmé, jak k němu student dospěl. Vždy musí být uveden použitý vztah a dosazeny numerické hodnoty jednotlivých veličin.

Za hrubou chybu, která významně ovlivní algoritmus či výsledek řešení, se zpravidla odečítá 10 bodů, v případě numerické chyby se uděluje polovina možných bodů, zaokrouhluje se směrem dolů.

Opravené semestrální testy dají učitelé studentům k nahlédnutí. Poté je odeberou zpět k úschově. Práce vypracované v rámci souhrnného testu u sebe shromažďuje vedoucí tohoto testu. Všechny písemné práce studentů se uchovávají do konce semestru, ve kterém byly vypracovány.

Závěrečná ustanovení

Na příslušný termín souhrnného testu nebo ústní části zkoušky se musí student předem přihlásit. Pokud se přihlášený student bez omluvy nedostaví k písemné nebo ústní části zkoušky, je klasifikován nedostatečně (F). Omluvit se lze nejpozději do 12:00 hod. posledního pracovního dne před termínem ústně nebo písemně (i elektronickou poštou) na sekretariátu Ústavu chemického inženýrství. V závažných případech lze dodatečné omluvy akceptovat po předložení příslušných dokladů.

Ve výjimečných případech může být omezen počet studentů, kteří se mohou přihlásit na určitý termín.

V Praze, dne 8. ledna 2014 prof. Ing. Františk Štěpánek, Ph.D.
garant předmětu