Požadavky pro získání zápočtu a složení zkoušky

z předmětu Inženýrství biologických procesů

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

Zápočet: V průběhu semestru posluchači absolvují v rámci cvičení dva písemné testy (obvykle v 7. a 14. výukovém týdnu) zaměřené na řešení jednoduchých výpočtově orientovaných problémů. Z každého testu je možno získat 0-50 bodů. Podmínkou pro získání zápočtu je získání alespoň 25 bodů z každého testu.
Posluchači, kteří nesplní uvedený požadavek v průběhu semestru, mohou absolvovat testy znovu ve dvou náhradních termínech ve zkouškovém období. V těchto náhradních termínech se posluchači též mohou pokusit o vylepšení bodového zisku z jednoho či obou testů (výsledek takového pokusu se započítává do celkového bodového hodnocení pouze tehdy, je-li vyšší než nejvyšší výsledek předchozích pokusů).


Zkouška: Zkouška z předmětu Inženýrství biologických procesů je ústní. Podmínkou pro absolvování ústní zkoušky je získání zápočtu.
Při ústní zkoušce si posluchač losuje dvojici otázek z předem sestaveného seznamu. Odpověď na každou otázku je hodnocena 0-50 bodů. K úspěšnému složení zkoušky musí posluchač získat alespoň 20 bodů z každé otázky.
Bodové hodnocení z ústní zkoušky a bodové hodnocení obou testů se sečte do celkového bodového hodnocení předmětu a výsledná známka je určena dle následující tabulky:

Celkový součet bodů  
Klasifikace   
< 100 F
100–119 E
120–139 D
140–159 C
160–179 B
180–200 A