Pedagogická činnost ústavu

Ústav chemického inženýrství je hlavním garantem bakalářských studijních oborů Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství a Procesní inženýrství a management, zajišťuje výuku řady základních předmětů chemicko-inženýrského kurikula i pro další studijní programy a obory v rámci VŠCHT. Na ústavu jsou každoročně vypracovávány desítky kvalitních bakalářských prací.

V rámci magisterského studia ústav zajišťuje studijní obor Chemické inženýrství a bioinženýrství a řadu předmětů povinných, povinně volitelných či volitelných pro další magisterské studijní programy a obory. Při výuce ve studiu oboru se plně uplatňuje kreditní systém, takže si posluchač může své vzdělání do značné míry uzpůsobit dle svých preferencí. Požaduje se pouze, aby si mezi povinnými, a skupinami volitelných předmětů vybral tak, že splňuje požadovaný počet kreditů. Kromě chemicko-inženýrsky orientovaných předmětů prohlubujících teoretický základ daného oboru je v nabídce i skupina předmětů zabíhajících do jiných oborů (mikro- a nanotechnologie, biotechnologie, fyzikální chemie, ekonomika, atd.) a skupina předmětů zaměřených na zvládnutí práce s výpočetní technikou a standardním programovým vybavením jako jedním z významných nástrojů chemického inženýra. Všeobecný přehled a samostatná experimentální i teoretická práce se upevňují v laboratořích oboru, exkurzích a odborné praxi. V závěru magisterského studia vypracovává každý student diplomovou práci, která má charakter základního nebo aplikovaného výzkumu teoretického či experimentálního, silně jsou zastoupena témata související s matematickým modelováním procesů.

Zájemci o doktorské studium si mohou vybrat téma, pracoviště a vedoucího. Vědecká příprava trvá zpravidla 4 roky, během ní je třeba složit 3-6 zkoušek z jednotlivých předmětů, zkoušku z angličtiny a rigorózní zkoušku. K tomu ještě náleží sepsání a obhájení doktorské disertační práce, která má prokázat schopnost samostatné vědecké práce.